சக்தி

முதற் கிளை: இன்பம்

1

 சக்தி வெள்ளத்திலே ஞாயிறு ஓர் குமிழியாம்.
 சக்தி பொய்கையிலே ஞாயிறு ஒரு மலர்.
 சக்தி அநந்தம், எல்லையற்றது, முடிவற்றது;
  அசையாமையில் அசைவு காட்டுவது.
 சக்தி அடிப்பது, துரத்துவது, கூட்டுவது,
  பிணைப்பது, கலப்பது, உதறுவது,
  புடைப்பது, வீசுவது, சுழற்றுவது,
  கட்டுவது, சிதறடிப்பது, தூற்றுவது,
  ஊதிவிடுவது, நிறுத்துவது, ஓட்டுவது,
  ஒன்றாக்குவது, பலவாக்குவது.
 சக்தி குளிர் செய்வது, அனல் தருவது,
  குதுகுதுப்புத் தருவது,
  குதூஹலந் தருவது, நோவு தருவது, நோவு தீர்ப்பது,
  இயல்பு தருவது, இயல்பு மாற்றுவது,
  சோர்வு தருவது, ஊக்கந்தருவது, எழுச்சி தருவது,
  கிளர்ச்சிதருவது, மலர்விப்பது, புளகஞ்செய்வது,
  கொல்வது, உயிர்தருவது.
 சக்தி மகிழ்ச்சி தருவது, சினந்தருவது,
  வெறுப்புத் தருவது, உவப்புத் தருவது,
  பகைமை தருவது, காதல் மூட்டுவது,
  உறுதி தருவது, அச்சந் தருவது,
  கொதிப்புத் தருவது, ஆற்றுவது.
 சக்தி முகர்வது, சுவைப்பது, தீண்டுவது, கேட்பது, காண்பது.
 சக்தி நினைப்பது, ஆராய்வது, கணிப்பது, தீர்மானஞ் செய்வது,
  கனாக்காண்பது, கற்பனைபுரிவது, தேடுவது, சுழல்வது,
  பற்றிநிற்பது, எண்ணமிடுவது, பகுத்தறிவது,
 சக்தி மயக்கந்தருவது, தெளிவுதருவது.
 சக்தி உணர்வது.
 பிரமன் மகள், கண்ணன் தங்கை, சிவன் மனைவி.
 கண்ணன் மனைவி, சிவன் மகள், பிரமன் தங்கை.
 பிரமனுக்கும் கண்ணனுக்கும் சிவனுக்கும் தாய்.
 சக்தி முதற்பொருள்.
 பொருளில்லாப் பொருளின் விளைவில்லா விளைவு.
 சக்திக்கடலிலே ஞாயிறு ஓர் நுரை;
 சக்திவீணையிலே ஞாயிறு ஒருவீடு; ஒரு ஸ்வரஸ்தானம்.
 சக்திக் கூத்திலே ஒளி ஒரு தாளம்.
 சக்தியின் கலைகளிலே ஒளி யொன்று.
 சக்தி வாழ்க.
In the flood of Sakthi, Sun is a bubble.
 In the river of Sakthim Sun is a flower.
 Sakthi is infinite, doesn't have borders, doesn't have an end.
   It is what shows action in inactiveness.
 Sakthi is what beats, chases, assembles,
   gathers, merges, shakes off,
   winnows, blows, swirls,
   binds, scatters, disperses,
   puffs, stops, drives,
   makes many into one, makes one to many.
 Sakthi is what brings chillness, gives warmth,
   gives shivers,
   gives happiness, gives ailment, gives cure,
   gives normalcy, changes the normality,
   gives weakness, gives nourishment, gives ascent,
   gives enthusiasm, makes to bloom, gives delightfulness,
   kills, gives life.
 Sakthi gives happiness, gives anger,
   gives hatred, gives contentment,
   gives enmity, blossoms love,
   gives strength, gives fear,
   brings forth boiling emotions, brings calmness.
 Sakthi is what is smelt, tasted, touched, heard, seen.
 Sakthi is what is thought, researched, calculated, decided,
   dreamt, imagined, searched, revolts,
   sticks to the place, thought, analysed,
 Sakthi is what brings enchantment, brings clarity.
 Sakthi is what is felt.
 Daughter of Brahma, Sister of Kannan, Wife of Siva.
 Wife of Kannan, Daughter of Siva, Sister of Brahma,
 Mother of Brahma, Kannan and Siva.
 Sakthi is the origin.
 Meaning of the meaningless and effect of effect less.
 In the ocean of Sakthi, Sun is froth;
 In the veena of Sakthi, Sun is ending note; a place for the musical note.
 In the divine dance of Sakthi, Light is beats.
 In the arts of Sakthi, Light is one of them.
 Let Sakthi live.
sakthi veLLathilae nYaayiRu oar kumizhiyaam.
sakthi poykaiyilae nYaayiRu oru malar.
sakthi anandhdham, ellaiyatRadhu, mudivatRadhu;
asaiyaamaiyil asaivu kaattuvadhu.
sakthi adippadhu, thurathuvadhu, koottuvadhu,
piNaippadhu, kalappadhu, udhaRuvadhu,
pudaippadhu, veesuvadhu, suzhatRuvadhu,
kattuvadhu, sidhaRadippadhu, thootRuvadhu,
oodhividuvadhu, niRuthuvadhu, oattuvadhu,
ondRaakkuvadhu, palavaakkuvadhu.
sakthi kuLir seyvadhu, anal tharuvadhu,
kudhugudhupputh tharuvadhu,
kudhooHalandh tharuvadhu, noavu tharuvadhu, noavu theerppadhu,
iyalbu tharuvadhu, iyalbu maatRuvadhu,
soarvu tharuvadhu, ookkandhdharuvadhu, ezhuchchi tharuvadhu,
kiLarchchidharuvadhu, malarvippadhu, puLaganjjeyvadhu,
kolvadhu, uyirdharuvadhu.
sakthi magizhchchi tharuvadhu, sinandhdharuvadhu,
veRupputh tharuvadhu, uvapputh tharuvadhu,
pagaimai tharuvadhu, kaadhal moottuvadhu,
uRudhi tharuvadhu, achchandh tharuvadhu,
kodhipputh tharuvadhu, aatRuvadhu.
sakthi mugarvadhu, suvaippadhu, theeNduvadhu, kaetpadhu, kaaNpadhu.
sakthi ninaippadhu, aaraayvadhu, kaNippadhu, theermaananj seyvadhu,
kanaakkaaNpadhu, kaRpanaiburivadhu, thaeduvadhu, suzhalvadhu,
patRiniRpadhu, eNNamiduvadhu, paguthaRivadhu,
sakthi mayakkandhdharuvadhu, theLivudharuvadhu.
sakthi uNarvadhu.
piraman magaL, kaNNan thanggai, sivan manaivi.
kaNNan manaivi, sivan magaL, piraman thanggai.
piramanukkum kaNNanukkum sivanukkum thaay.
sakthi mudhaRporuL.
poruLillaap poruLin viLaivillaa viLaivu.
sakthikkadalilae nYaayiRu oar nurai;
sakthiveeNaiyilae nYaayiRu oruveedu; oru SvaraSdhaanam.
sakthik koothilae oLi oru thaaLam.
sakthiyin kalaigaLilae oLi yondRu.
sakthi vaazhka.

 

Note: Sakthi literally means Power and also the name of Goddess. This part explains that Sakthi is omnipresent and is in every person as well as animate and inanimate object. The nouns referred to in the content are the names of Gods in Hindu mythology.

 

[paypal_donation_button align=”center”]

Comments

comments

like aa? no like aa? tell us please!