[Dr.Burn] kaNNil kaaNbadhum rasippadhum azhindhdhu poagum…

Heard of principles of Saivam in a rap format? This wonderfully refreshing take presented as an ode to Lord Shiva is brilliant! The words are powerful! Kudos to the team behind this effort! The orchestration is wonderful too!

Thanks to Jeeva for the suggestion.

Poet: Dr.Burn
Singers : Dr. Burn & Michael Rao
Music Director: Dr.Burn
Song Sequence: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(1)-(2)-(3)-(7)-(8)-(1)-(2)-(3)

(1)கண்ணில் காண்பதும் ரசிப்பதும் அழிந்துபோகும் 
இந்த உடலெனும் காயமும் அழிந்துபோகும் 
ஊன்பொருள் தீக்கிரை அழிந்துபோகும் 
இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் அழிந்துபோகும்

kaNNil kaaNbadhum rasippadhum azhindhdhupoagum
indhdha udalenum kaayamum azhindhdhupoagum
oonporuL theekkirai azhindhdhupoagum
indhdha ulagamum pirabanjamum azhindhdhupoagum

All that we perceive and relish with our eyes (vision) is fleeting,
This body (which embodies the accrued wounds of the past) will eventually succumb to death and perish,
The flesh and the materialistic possessions will eventually be consumed by fire and be destroyed,
This world and the cosmos will eventually be destroyed too,

(2) உடலினை நிஜமென எண்ணி எண்ணி 
தினம் உயிரை மாய்த்தவர் கோடி கோடி 
கோடிப்பணமும் அழிந்து போகும் 
இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் அழிந்துபோனாலும் 
அழியாதது உன் பாதம் 
பணித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியும் 
அழியாதது உன் நாமம்
நமச்சிவாயம் நமச்சிவாயம்

udalinai niJamena eNNi eNNi
thinam uyirai maaythavar koadi koadi
koadippaNamum azhindhdhu poagum
indhdha ulagamum pirabanjamum azhindhdhuboanaalum
azhiyaadhadhu un paadham
paNitha sadaiyum pavaLam poal maeniyum
azhiyaadhadhu un naamam
namachchivaayam namachchivaayam

In the erroneous view that this body (the material life) is the ultimate truth,
millions (who do not understand the real truth) have died (ruined their souls) wastefully (in their pursuit of this erroneous view),
Wealth in millions will eventually perish,
even if this world and the cosmos eventually disintegrates,
what will persist are your feet, Oh Lord!
The one with the meshed hair and a coral like red body (smeared with holy ash),
your name (glory) will last forever,
Adorations to you, Lord Shiva! Adorations to you, Lord Shiva!

(3) கரையாதது மானுட பாவம் 
ஒன்பது குடில்களும் ஆறடி உடம்பும்
தவறாது என் பற்று அறுத்து 
ஏற்றுக்கொள் நடுவா நமச்சிவாயம்

karaiyaadhadhu maanuda paavam
onpadhu kudilkaLum aaRadi udampum
thavaRaadhu en patRu aRuthu
aetRukkoL naduvaa namachchivaayam

Human sins will never be washed away,
I, who bear this body with 9 orifices and 6 feet in length,
without fail release me from the shackles of attachment
and accept my soul (onto you), Oh Lord Shiva (the god of death)! Adorations to you, Lord Shiva!

(4)நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி 
பத்துமாதமாய்க் குயவனை வேண்டி 
அன்று கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி
மெத்தக் கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத்தாண்டி

nandhdhavanathil oar aaNdi
pathumaadhamaayk kuyavanai vaeNdi
andRu koNdu vandhdhaan oru thoaNdi
methak koothaadik koothaadip poattudaithaaNdi

A poor man in nandhavanam,
earnestly pleaded to the potter for a pot for ten months ,
and finally got one,
but the poor man carelessly played with the pot and broke it,

(This song sung by kaduveli siddhar has a deeper meaning as follows:

A soul in this cosmos earnestly pleased the almighty.
As a result, after ten months of penance it is granted the body (human form) to be used for rightful reasons,
Instead, having got the body that the soul asked for,
it wastefully overindulged in materialistic desires and destroyed the body (and in the process accruing “bad” Karma),
)

(5) பிறவி தாண்டி
மீண்டும் பிறந்து அழிந்து பிறந்து 
வஞ்சகம் செய்து தன்னைக் கொண்டாடி
உடல் அழிந்து இறுதியில் மண்ணோடு சமாதி

piRavi thaaNdi
meeNdum piRandhdhu azhindhdhu piRandhdhu
vanjagam seydhu thannaik koNdaadi
udal azhindhdhu iRudhiyil maNNoadu samaadhi

As a result of the past Karma, one has to suffer through the
repeated cycles of birth and death (until the soul attains Moksha).
One takes the route of deception (to do sinful acts) and prides in boastfulness,
and then one day the body will perish and merged with the soil (accumulating “bad” karma again and thus getting into the vicious cycle of Karma)

(6) மும்மலங்களும் மணக்கும் மேனி
மெய்பொருள்க் கண்டு விளங்குமே ஞானி
நித்திரை கலைய நினைவோடிருப்போர்
முத்திரை காண உயர்பவரன்றோ
மன்னுயிர் கொன்று சுட்டதை தின்று
தோற்றதை விட்டு வென்றதை கொண்டு
ஆறாத காயம் ருசிப்பது மாட்டார்
தலைகூட்ட மார்பை ரசிப்பதற்கு ஒப்பு

mummalangaLum maNakkum maeni
meyporuLk kaNdu viLanggumae nYaani
nithirai kalaiya ninaivoadiruppoar
muthirai kaaNa uyarpavarandRoa

mannuyir kondRu suttadhai thindRu
thoatRadhai vittu vendRadhai koNdu
aaRaadha kaayam rusippadhu maattaar
thalaigootta maarpai rasippadhaRku oppu

This body is an embodiment of 3 impurities (Aanavam (ego), Maayai (illusion(the universe)) and Karma),
Use the wisdom (that you gain from Lord Shiva) and understand the true meaning,
The ones who are back in their senses after waking up from their slumber of ignorance,
raise up to witness the supreme Lord Shiva (in his mudra pose)

As death consumes the burning body as a penance to all the committed sins,
leaving behind all that was lost and carrying all that was won (in terms of the good Karma),
do not delve on the wounds that were unhealed,
since it is equivalent to relishing the bust of the headless corpse,

(7)ஊழ் வினை உன் வினை
தன்னைச்சுடும் வினை முன் வினை
அதன் முன் வணங்கிடு தலைவனை
சேர்வாய் காலனை உதைத்த நாயன் நடுவனை
பூரணமே ஈசனே காரணமே காரனே
வாரணமே நமச்சிவாய 
மரணமே வருக வருக 
அவன் இருக்க பயம் ஒழிக ஒழிக

oozh vinai un vinai
thannaichchudum vinai mun vinai
adhan mun vaNanggidu thalaivanai
saervaay kaalanai udhaitha naayan naduvanai
pooraNamae eesanae kaaraNamae kaaranae
vaaraNamae namachchivaaya
maraNamae varuga varuga
avan irukka payam ozhiga ozhiga

To the past Karma (of the previous births) and the present Karma (of this birth),
one will have to pay the price for all eventually (Karma).
Before that worship the leader (Lord Shiva),
you will then attain the Lord who had transcended the barriers death/time, Oh Lord of death!
You are the full moon, Oh Lord Shiva! (The ruler of this world)
You are the reason (for everything in this world), you are the possessor (of everything in this world)
You are the might of the elephant! Adorations to you, Lord Shiva!
Oh Death! Come unto me!
with him (lord shiva) by my side, I fear you no more!

(8) சந்தன குங்கும சான்றும் பரிமளமும்
வித்தைகள் அனைத்தும்கூத்த காமுகனும்
காந்தக்கண் கொண்டிருக்கும் மாதவரும் கன்னியரும் 
வெந்த சதை வெந்த சதை நாளை பார் வெந்த சதை
நீர்க்குமிழி வெடித்துவிடும்
உயிர்கூட்டை பிரிந்துவிடும் 
கூச்சகூட இயலாது
கோணித்துணி மறைத்துவிடும் 
மேலென்ன கீழேன்ன 
நீயென்ன நானென்ன 
உயிர்போகும் தருவாயில் ஈசனே சரணாகதி

sandhdhana kungguma saandRum parimaLamum
vithaigaL anaithumkootha kaamuganum
kaandhdhakkaN koNdirukkum maadhavarum kanniyarum
vendhdha sadhai vendhdha sadhai naaLai paar vendhdha sadhai
neerkkumizhi vedithuvidum
uyirkoottai pirindhdhuvidum
koochchagooda iyalaadhu
koaNithuNi maRaithuvidum
maelenna keezhaenna
neeyenna naanenna
uyirpoagum tharuvaayil eesanae saraNaagadhi

amidst the fragrance of sandalwood and vermillion
the one skilled in the art of eros,
the men and women with alluring lewd eyes,
will have their flesh seared; the future will bear testimony to this,
As the blisters break open,
and the soul leaves the body,
you will not even be able to scream,
as your body will be concealed in the sack cloth,
what is above, what is below,
what are you, what am I, (nothing will matter)
As you approach the final moments before death, (repent for all that you did and ) surrender unto Lord Shiva (which is your only chance)

people found this article helpful. What about you?

Please let us know what you think of our translation