[Subramanya Bharathi] Pozhudhu pularndhadhu..

Yet another wonderful song by #Mahakavi #Bharathi. The song pleads mother India to wake from her slumber (Bharata Maata Thirupalliyezhucchi)! The whole song is distributed between these 2 files, one rendered by Bombay Jayashree and the other by M S Subbulakshmi.


Poet: Subramanya Bharathi
Singers: M S Subbulakshmi and Bombay Jayashree

பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய்த தவத்தால்
புன்மை யிருட்கணம் போயின யாவும்

pozhudhu pularndhdhadhu yaam seydha thavathaal
punmai yirutkaNam poayina yaavum

The day has dawned as a result of my penance,
All the damned and dark moments have vanished at this moment!

எழுபசும் பொற்சுடர் எங்கணும் பரவி
எழுந்து விளங்கியது அறிவெனும் இரவி

ezhupasum poRsudar engaNum paravi
ezhundhdhu viLanggiyadhu aRivenum iravi

In the rising fresh golden rays which spreads everywhere,
my intellect (which was in the dark) has awakened and is beginning to flourish!  

தொழுதுனை வாழ்த்தி வணங்குதற்கு இங்கு உன்
தொண்டர் பல்லாயிரர் சூழ்ந்து நிற்கின்றோம்

thozhudhunai vaazhthi vaNanggudhaRku inggu un
thoNdar pallaayirar soozhndhdhu niRkindRoam

Thousands of your disciples have gathered here to worship, praise and revere you!

விழி துயில்கின்றனை இன்னும் எம் தாயே
வியப்பிது காண் பள்ளி யெழுந்தருளாயே

vizhi thuyilgindRanai innum em thaayae
viyappidhu kaaN paLLi yezhundhdharuLaayae

Why are your eyes still asleep, Oh my mother!
Look at this wonder (of life), open your divine eyes and bless us!

புள்ளினம் ஆர்த்தன ஆர்த்தன முரசம்
பொங்கியது எங்கும் சுதந்திர நாதம்

puLLinam aarthana aarthana murasam
ponggiyadhu enggum sudhandhdhira naadham

The flock of birds made an uproar, the drums too resounded,
the sounds of freedom reverberated everywhere!

வெள்ளிய சங்கம் முழங்கின கேளாய்
வீதியெலாம் அணு குற்றனர் மாதர்

veLLiya sangam muzhanggina kaeLaay
veedhiyelaam aNu kutRanar maadhar

hear the blowing of silvery (white) conches (mark of a war),
the streets are teeming with (men and) women (who look like small dots due to the large number of them),

தெள்ளிய அந்தணர் வேதமும் நின்றன்
சீர்த்திரு நாமமும் ஓதி நிற்கின்றார்

theLLiya andhdhaNar vaedhamum nindRan
seerthiru naamamum oadhi niRkindRaar

All the renounced and realised souls stand here
to chant your reformatory name,

அள்ளிய தெள்ளமுதன்னை எம் அன்னை
ஆருயிரே பள்ளி யெழுந்தருளாயே

aLLiya theLLamudhannai em annai
aaruyirae paLLi yezhundhdharuLaayae

The one bestowed with pure nector is my Mother!
Oh Beloved! open your divine eyes and bless us!

நின்னெழில் விழியருள் காண்பதற்கு எங்கள்
நெஞ்சகத்து ஆவலை நீ அறியாயோ?

ninnezhil vizhiyaruL kaaNbadhaRku engaL
nenjagathu aavalai nee aRiyaayoa?

don’t you realise the earnest craving in our hearts
to witness your beautiful form and graceful eyes?

பொன்னனையாய் வெண் பனிமுடியிமயப்
பொருப்பினன் ஈந்த பெருந்தவப் பொருளே

ponnanaiyaay veN panimudiyimayap
porupbinan eendhdha perundhdhavap poruLae

You are the one who is precious like gold,
You are the biggest reward given by God for the penance performed in the snow clad himalayas!

என்ன தவங்கள்செய்து எத்தனை காலம்
ஏங்குவம் நின்னருட்கு ஏழையம் யாமே

enna thavangaLseydhu ethanai kaalam
aengguvam ninnarutku aezhaiyam yaamae

we, the poor souls, perform numerous hard penances for ages,
crave for your grace,

இன்னமும் துயிலுதியேல் இது நன்றோ
இன்னுயிரே பள்ளி யெழுந்தருளாயே

innamum thuyiludhiyael idhu nandRoa
innuyirae paLLi yezhundhdharuLaayae

is it good on your part to still not wake up from your sleep?
the essence of our life! open your divine eyes and bless us!

மதலையர் எழுப்பவும் தாய்துயில் வாயோ
மாநிலம் பெற்றவள் இஃதுணராயோ

madhalaiyar ezhuppavum thaaydhuyil vaayoa
maanilam petRavaL ikhdhuNaraayoa

Oh mother, will you continue to sleep when your children try to wake you up?
The creator of this world, won’t you respond to our plea?

குதலை மொழிக்கிரங்காதொரு தாயோ
கோ மகளே!பெரும் பாரதர்க்கரசே

kudhalai mozhikgiranggaadhoru thaayoa
koa magaLae!perum baaradharkkarasae

Is there a mother who does not yield to the sweet language of her child?
Oh nurturing mother (just like the cow), you are the ruler of the Indian subcontinent

விதமுறு நின்மொழி பதினெட்டும் கூறி
வேண்டிய வாறு உனைப் பாடுதும் காணாய்

vidhamuRu ninmozhi padhinetdum kooRi
vaeNdiya vaaRu unaip paadudhum kaaNaay

In the 18 different languages (describing the diversity of people in India), we take your name,
look at how we sing your glory (conforming to our imaginations),

இதமுற வந்து எமை ஆண்டருள் செய்வாய்
ஈன்றவளே பள்ளி யெழுந்தருளாயே

idhamuRa vandhdhu emai aaNdaruL seyvaay
eendRavaLae paLLi yezhundhdharuLaayae

Pleasantly come and rule us, grace us,
The one who brought us to this world (mother), open your divine eyes and bless us!

people found this article helpful. What about you?

Please let us know what you think of our translation

Kishore Krishnamoorthy

Kishore Krishnamoorthy

Thank you for this awesome song. Keep up the good work.