[Bharathi] – Penn Viduthalai – Kummi

பெண்கள் விடுதலை பெற்ற மகிழ்ச்சிகள்
 பேசிக் களிப்பொடு நாம்பாடக்
 கண்களிலே யொளி போல வுயிரில்
 கலந்தொளிர் தெய்வம்நற் காப்பாமே.

peNkaL vidudhalai petRa magizhchchigaL
paesik kaLippodu naampaadak
kaNkaLilae yoLi poala vuyiril
kalandhdhoLir theyvamnaR kaappaamae.

Women freedom! As we converse,
In delight and sing in joy of their freedom;

Like the shine in our eyes,
He (God) who shines in our soul, will be our strength.

கும்மியடி தமிழ் நாடு முழுதும்
 குலுங்கிடக் கைகொட்டிக் கும்மியடி
 நம்மைப் பிடித்த பிசாசுகள் போயின
 நன்மைகண் டோமென்று கும்மியடி. (கும்மி)

kummiyadi thamizh naadu muzhudhum
kulunggidak kaigottik kummiyadi
nammaip piditha pisaasugaL poayina
nanmaigaN toamendRu kummiyadi. (kummi)

Clap your hands and rejoice!
Let the whole of TamilNadu be shaken by it.
Clap and rejoice! For the demons that were haunting us
had left and that we witness goodness.

ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமையென்
 றெண்ணி யிருந்தவர் மாய்ந்துவிட்டார்
 வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணைப் பூட்டிவைப்போ மென்ற
 விந்தை மனிதர் தலைகவிழ்ந்தார். (கும்மி)

aettaiyum peNkaL thoduvadhu theemaiyen
ReNNi yirundhdhavar maayndhdhuvittaar
veettukkuLLae peNNaip poottivaippoa mendRa
vindhdhai manidhar thalaigavizhndhdhaar. (kummi)

Those who thought it is evil,
even if women touches the books, are extinct.
The strange people who proposed,
to keep women locked up at home, are ashamed.

மாட்டை யடித்து வசக்கித் தொழுவினில்
 மாட்டும் வழக்கத்தைக் கொண்டுவந்தே
 வீட்டினில் எம்மிடங் காட்ட வந்தார் அதை
 வெட்டி விட்டோமென்று கும்மியடி. (கும்மி)

maattai yadithu vasakkith thozhuvinil
maattum vazhakkathaik koNduvandhdhae
veettinil emmidang kaatta vandhdhaar adhai
vetti vittoamendRu kummiyadi. (kummi)

Clap and rejoice! For we abolished both
the practice and boasting, of
taming the cattle by beating them up
and tying them up in the cattle shed!

நல்ல விலைகொண்டு நாயை விற்பார் அந்த
 நாயிடம் யோசனை கேட்பதுண்டோ?
 கொல்லத் துணிவின்றி நம்மையும் அந்நிலை
 கூட்டிவைத் தார்பழி கூட்டி விட்டார். (கும்மி)

nalla vilaigoNdu naayai viRpaar andhdha
naayidam yoasanai kaetpadhuNdoa?
kollath thuNivindRi nammaiyum andhnilai
koottivaith thaarpazhi kootti vittaar. (kummi)

Does anyone who sell a dog for a hefty price,
consult the dog?
For the lack of courage to kill the (traditional) practice, they 
dragged us down to that low level (of moral) and raised blame on us!

கற்பு நிலையென்று சொல்லவந்தார் இரு
 கட்சிக்கும் அஃது பொதுவில் வைப்போம்
 வற்புறுத்திப் பெண்ணைக் கட்டிக் கொடுக்கும்
 வழக்கத்தைத் தள்ளி மிதித்திடுவோம். (கும்மி)

kaRpu nilaiyendRu sollavandhdhaar iru
katchikkum akhdhu podhuvil vaippoam
vaRpuRuthip peNNaik kattik kodukkum
vazhakkathaith thaLLi midhithiduvoam. (kummi)

The virtue of chastity should be set
common to both the genders,
Let us stamp the practice of
forcing women into wedlocks.

பட்டங்கள் ஆள்வதுஞ் சட்டங்கள் செய்வதும்
 பாரினிற் பெண்கள் நடத்தவந்தோம்
 எட்டு மறிவினில் ஆணுக்கிங் கேபெண்
 இளைப்பில்லை காணென்று கும்மியடி (கும்மி)

pattangaL aaLvadhunj sattangaL seyvadhum
paariniR peNkaL nadathavandhdhoam
ettu maRivinil aaNukking kaebeN
iLaippillai kaaNendRu kummiyadi (kummi)

We women have come to rule scholastically,
and create the laws for this world.
Clap and rejoice! For the women are no less to men,
in reaching the heights of knowledge.

வேதம் படைக்கவும் நீதிகள் செய்யவும்
 வேண்டி வந்தோமென்று கும்மியடி
 சாதம் படைக்கவும் செய்திடு வோம்தெய்வச்
 சாதி படைக்கவும் செய்திடுவோம். (கும்மி)

vaedham padaikkavum needhigaL seyyavum
vaeNdi vandhdhoamendRu kummiyadi
saadham padaikkavum seydhidu voamdheyvach
saadhi padaikkavum seydhiduvoam. (kummi)

Clap and rejoice! For we came wantonly
to create laws and make regulations.
We would prepare food as well as
prepare a race with divine nature.

காத லொருவனைக் கைப்பிடித்தே அவன்
 காரியம் யாவினும் கைகொடுத்து
 மாதர றங்கள் பழமையைக் காட்டிலும்
 மாட்சி பெறச்செய்து வாழ்வமடி.

kaadha loruvanaik kaippidithae avan
kaariyam yaavinum kaigoduthu
maadhara RangaL pazhamaiyaik kaattilum
maatchi peRachcheydhu vaazhvamadi.

We will fall in love with a man,
and support him in his every deed.
Instead of following the age-old customs of women,
Let us bring glory and clarity to men, while we live our lives.

 

The poet’s own english translation of the same:

We sing the joys of freedom;
 In gladness we sing.
 And He that shineth in the soul as Light shines in the
 _eye, even He is our Strength.
Dance the Kummi, beat the measure;
 Let this land of the Tamils ring with our dance.
 For now we are rid of all evil shades;
 We have seen the Good.
Gone are they who said to woman: 'Thou shalt not
 _open the Book of Knowledge.'
 And the strange ones who boasted saying:
 'We will immure these women in our homes"--
 To-day they hang down their heads.
Dance the Kummi, beat the measure.
 Let this land of the Tamils ring with our dance.
 For now we are rid of all evil shades;
 We have seen the Good.
The life of the beast that is beaten, tamed and tied down,
 Fain would they lay it on us in the house; but we scornfully baffled them.
 Dance the Kummi, beat the measure;
 The dog they sell for a price, nor ever consult his will.
 Nigh to his state had they brought us-- would rather
 _they had killed us at a blow--
 But infamy seized them.
 Dance the Kummi, beat the measure;
And they talk of wedded faith;
 Good; let it be binding on both.
 But the custom that FORCED us to wed, we've cast it
 _down and trampled it under foot;
 Dance the Kummi, beat the measure;
To rule the realms and make the laws
 We have risen;
 Nor shall it be said that woman lags behind man in the
 _knowledge that he attaineth.
 Dance the Kummi, beat the measure.
To know the Truth and do the Right,
 Willing we come;
 Food we'll give you; we'll also give you a race of immortals.
 Dance the Kummi, beat the measure.
(The 'kummi' dance is perhaps peculiar to Southern India and is
 danced by women in a circle. The song that accompanies this very
 picturesque dance is also called 'Kummi'. -- C.S.B.)
   
people found this article helpful. What about you?

Please let us know what you think of our translation